Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างงานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา

            

          ๑.หน่วยการศึกษาวิชาทหาร  รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกเรียนวิชาทหาร  การสอบภาคปฏิบัติ  การสอบภาคทฤษฎีและการฝึกภาคสนาม ดำเนินการขอผ่อนผันรอรับสิทธิเพื่อเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ดำเนินการขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการถอนสภาพการยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารฯดำเนินการขอผ่อนผันเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ดำเนินการถอนสภาพการผ่อนผันเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารดำเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่  ๓  ชาย  ดำเนินการโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารกลางปี ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการออกหนังสือรับรองการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร    ดำเนินการเปลี่ยนผลัดฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  ดำเนินการจัดทำบัตรดัชนีของนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการจัดทำประกาศต่าง ๆ  และข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายใน  -  ภายนอก มหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่างหนังสือราชการติดต่อกับหน่วยงานภายใน  -  ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ำมัน การส่งซ่อมรถยนต์ตู้ และการส่งรถยนต์ตู้ปฏิบัติงานในช่วงการสอบไล่ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการสอบไล่  ณ  ศูนย์การการสอบส่วนภูมิภาค

           ๒.หน่วยผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร  รับผิดชอบดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ดำเนินการจัดทำประกาศและจัดเตรียมเอกสารในการขอผ่อนผันฯ ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คัดเลือก ดำเนินการรับคำร้องนักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันฯ ดำเนินการจัดส่งเอกสารนักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯ ไปยังจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ดำเนินการถอนสิทธิ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร นักศึกษาที่จบการศึกษาและนักศึกษาที่ขอสละสิทธิ์เนื่องจากไปทำการตรวจเลือกแล้ว  ดำเนินการย้ายภูมิลำเนาทหารและขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ดำเนินการออกหนังสือรับรองลามาสอบ ดำเนินการขอผ่อนผันฯ ให้กับนักศึกษาจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดต่าง ๆ ดำเนินการจัดส่งหนังสือติดตามผลสอบนักศึกษาเพื่อรักษาสิทธิ์การขอผ่อนผันฯ ดำเนินการรับผลสอบของนักศึกษาที่ขอรักษาสิทธิ์การผ่อนผันฯ ดำเนินการจัดเก็บเอกสารหนังสือนำส่งและบัญชีรายชื่อการขอผ่อนผันฯ เพื่อเป็นหลักฐานต่อเนื่อง ในการรักษาสิทธิ์การขอผ่อนผันฯ จัดทำหนังสือราชการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

             ๓.หน่วยส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ดำเนินการเขียนและจัดทำโครงการต่าง ๆ ของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการขออนุมัติข้าราชการและเจ้าหน้าทีไปราชการต่างจังหวัดในการกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ ของงานนักศึกษาวิชาทหาร  ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายใน– ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการจัดนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและสรุปผลการจัดทำโครงการต่าง ๆ ของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการตอบปัญหาและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางเว็บไซต์ของงานนักศึกษาวิชาทหาร  ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับกอง   ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ในระบบสามมิติ ของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการด้านการพัสดุ – ครุภัณฑ์ของงานนักศึกษาวิชาทหาร  ดำเนินการขออนุมัติบุคลากรไปราชการต่าง ๆ และปฏิบัติงานล่วงเวลา  

            ๔.หน่วยกรรมวิธีข้อมูล ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาวิชาทหาร และจัดทำระบบฐานข้อมูลการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ไม่ได้ฝึกเรียนวิชาทหาร จัดทำระบบฐานข้อมูลการให้บริการนักศึกษาของงานนักศึกษาวิชาทหาร จัดทำระบบฐานข้อมูลการใช้บริการของนักศึกษา จัดทำโปรแกรมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละปีการศึกษา จัดทำโปรแกรมการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารในแต่ละปีการศึกษา และดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย