Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 2562

 

    งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยโครงการประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมการปลูปป่าชายเลน การตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุในพื้นจังหวัดเพชรบุรี และการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน