Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการจิตอาสา2565

 

    งานนักศึกษาวิชาทหารจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจและร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์สู่สังคมร่วมกัน โดยกิจกรรมโครงการ ฯ ประกอบด้วย การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน และชาวบ้าน บ้านท่าวังหิน โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การมอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รวมทั้งทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่๔ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕