Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

   งานนักศึกษาวิชาทหารจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การกำลังสำรอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2565