Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567
งานนักศึกษาวิชาทหารจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เป็นครั้งแรก
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 12-14 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมประจำปี 2565 "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
งานนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 "เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ"ณ ศูนย์การกำลังสำรอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 2564
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โครงการปฐมนิเทศและประดับเลขหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร 2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีประดับเลขหมายชั้นปีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 2 - 5 ชาย ,หญิง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๖๒
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โครงการปฐมนิเทศและพิธีประดับเลขหมายชั้นปี 2561
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีประดับเลขหมายชั้นปีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 2 - 5 ชาย ,หญิง ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแห
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ปฏิบัติงานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดกำลังนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 (รุ่นที่ 43) ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 และวันที่ 19-23 มีนาคม 2561
โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธานตามแนวพระราชดำริ 61
งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ และเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา2560
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หญิง สมพร บุญทาวัน รักษาราชการแทนหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
รามคำแหงรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งมอบสิ่งของบริจาคโครงการรามคำแหงรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานให้กับกองทัพบก เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน โดยมี พล.ต.บุญญฤทธิ์ วิสมล รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งมอบสิ่งของให้กับกองทัพบกต่อไป
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ และพื้นที่กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ปลูกฝังความสามัคคี และเรียนรู้ถึงโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 โดยนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกัน การทดสอบกำลังใจ การเรียนรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ และการปลูกป่า
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติตนในระหว่างดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร โดยมี พ.อ.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ เสนาธิการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นวิทยากร
โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และสถาวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ พล.ท.ศิริชัย เทศนา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน โดยในโครงการมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นจำนวนมาก
โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และสถาวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนาพระยา ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ พ.อ.พิสิฐ ปั้นทอง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ เป็นประธาน โดยในโครงการมีผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.หนองโรงเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นจำนวนมาก
ส่งมอบเงินจากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้
ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ว่าที่ พ.ต.โยธิน ไพรพนานนท์ หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินจากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ แก่ พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป
ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 และมณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบเครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2559
โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อำเภอสันทราย และมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งของโครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ 14-18 ธันวาคม 2559
โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยงานนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 28-30 กันยายน 2559 โดยนำนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินเรียงจำนวน 6 ฝาย และฝายถาวร จำนวน 1 ฝาย เพื่อชะลอน้ำและกักเก็บน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
คอนเสิร์ตรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะ
วันที่ 6 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสมาคมศิลป์หอไตร จัดคอนเสิร์ตรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะ โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน โดยการแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พิธีประดับเลขหมายชั้นปีให้กับนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีประดับเลขหมายชั้นปีให้กับนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธา

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มร.

     งานนักศึกษาวิชาทหารจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เป็นครั้งแรก 

    งานนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

   งานนักศึกษาวิชาทหารจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การกำลังสำรอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2565 

    งานนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การกำลังสำรอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ทั้งหมด

วีดีทัศน์การจัดกิจกรรม นศท.

โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดเชียงใหม่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดเชียงใหม่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559

 

โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2561 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2559

   

Additional information

Close info