Nav view search

Navigation

หน้าแรก        ภาพกิจกรรม        บุคคลากร        แผนที่        ติดต่อเรา        

Search

ภารกิจ

ภารกิจงานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา 

 

งานนักศึกษาวิชาทหาร  มีหน้าที่ให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเรื่องการศึกษาวิชาทหาร  และการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  โดยให้บริการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร  การขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ฝึกเรียนวิชาทหาร  การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร  กองประจำการในยามปกติ  ให้กับนักศึกษาที่มิได้ฝึกเรียนวิชาทหาร  ตลอดจนให้คำ  ปรึกษาในด้านของกฎระเบียบต่างๆ  เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีจิตสาธารณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง